مخروط ناقص مشکی من

چادر را بعنوان حجابم برگزیدم و به آن افتخار می کنم و چادری بودن را امری شخصی و استفاده ابزارگونه از این پوشش را جفایی بزرگ می دانم